Samværsregler og sikkerhed

Almen orientering

Når du er medlem af FDF F5 Mariendal og deltager i klassemøder og på ture og lejre, har vi som forening ansvaret for dig i denne tid. Det forventes derfor at du er istand til at opføre dig normalt og modtage information på normal vis. Alt arbejde i FDF F5 Mariendal er frivilligt og ulønnet, og vi vil ikke bruge vores tid på almen opdragelse. Hos FDF F5 Mariendal kan man være medlem uanset race og køn og enhver form for diskriminering og/eller mobning vil ikke blive accepteret.

Børneattester

Der bliver på alle ledere i F5 Mariendal, gældede både aktive, passive, medhjælpere og kredsbestyrelsen, indhentet en børneattest (§36 attest) i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Denne bliver ifølge FDF’s vedtægter fornyet senest hvert 3 år.

Foruden denne kontrol følger vi nogle simple spilleregler der sikre tryghed for børnene og lederne på ture og lejre.

Drenge og piger sover hver for sig.
Drenge og piger hver for sig. Det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltagerovernatning. Her er det turlederens ansvar at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger.
I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser – og at det er hensynet til 'den svageste', der tæller højest.

Desuden bader ledere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom medarbejdere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede.
Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

Det skal efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige ledere med på ture og lejre.
Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en deltager bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en leder af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at en tur eller lejr gennemføres.

Hvis der på en tur eller lejr eller i en gruppe kun er ledere af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til deltagerne af det køn, der ikke er repræsenteret blandt lederne.

Kæresteri mellem en leder og en turdeltager er ikke tilladt.
En leder må ikke have et forhold til en deltager. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke.

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Det betyder, at man, når man er leder til et FDF-arrangement, har fået deltagerne "betroet" til aktiviteter, og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 224.
Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

Forsikring

Ulykkesforsikring
Landsforbundet har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, som dækker alle børn, ledere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige medhjælpere ved et direkte ulykkestilfælde under deltagelse i et FDF arrangement. Den dækker også f.eks. klatring og rappelling, så længe der ikke er tale om et "arrangement for professionelle", f.eks. klatring i bjerge. Dog kan der være situationer, hvor forsikringen er sekundær, og det er personens egen forsikring der skal dække.

Forsikringen dækker også kollektiv transport, som måtte foregå i private biler – dog ikke den enkeltes færden til og fra møder. Alt efter skadeforløb, kan det være bilens ansvarsforsikring der dækker.

Forsikringen dækker ikke skade på ting og tøj. Tandskade dækkes efter individuel behandling af sagen.

Brilleskader dækkes ikke.

Forsikringen dækker ikke skader der er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring.

Ansvarsforsikring
Landsforbundet har tegnet ansvarsforsikring for alle medlemmer (dog kun subsidiært; hvis medlemmet selv har en ansvarsforsikring, er det denne, der dækker skaden). Hvis en leder eller et barn er skyld i f.eks. en skade på et barn, så betaler forsikringen erstatning, hvis det er FDF som organisation, der kan gøres ansvarlig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en ansvarsforsikring kun dækker, hvis skadevolderen kunne dømmes personligt ved en domstol til at betale erstatning. Ellers betragtes skaden som en følge af et hændeligt uheld, hvor kun en ulykkesforsikring kan yde erstatning.

Arbejdsskadeforsikring
FDF har tegnet den Lovpligtige Arbejdsskade-forsikring, som også dækker i de lokale FDF kredse. Under denne forsikring anmeldes også tandskader. Forsikringen dækker også forældre der hjælper til på en sommerlejr eller i kredshuset.

Sprog

Vi bruger alle, både ledere og børn, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer.

Lederne skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også for ledere indbyrdes.

Mobiltelefoner

Alle former for spillekonsoller skal absolut ikke medbringes til klassemøderne. Det kan på ture og lejre være iorden at disse ting medbrings, men kun såfremt det udtrykkeligt fremgår af indbydelsen.

Mobiltelefoner må gerne medbringes til klassemøderne og på ture og lejre, men må aldrig benyttes i forbindelse med aktiviter, måltider mv. Det kan på ture og lejre være specielle restriktioner som vil fremgå af indbydelsen.

Mobiltelefoner, alle former for spillekonsoller samt enhver form for elektronik medtages 100% på eget ansvar. Vi passer ikke på det og vi gør ingen ting hvis det går istykker, uforvaret bliver ødelagt af andre eller forsvinder.

Dolk

Som væbner er dolken uundværlig på mange ture og især teltlejre. De andre klasser kan til tider også få mulighed for at benytte dolk, men det er på ingen måde et krav at anskaffe en før det bliver nødvendigt. Husk at det skal være en lovlig model. På ture og lejre opbevarer lederne alle dolke, nå de ikke er ibrug.

Sygesikringskort

Sygesikringskortet skal medbringes på visse ture og lejre, hvilket vil fremgå af indbydelsen.

Rygning

Der må ikke ryges i forbindelse med klassemøder og aktiviteter på ture og lejre. Denne regel gælder for både børn og ledere. Det er ikke tilladt for personer under 18 år at ryge på ture og lejre.

Alkohol

Der må ikke nyde alkohol i forbindelse med klassemøder samt aktiviteter og måltider mv. på ture og lejre. Denne regel gælder for både børn og ledere. Det er ikke tilladt for personer under 18 år at indtage nogen former for alkoholiske drikke på ture og lejre.

Religion og mad

Hos FDF F5 Mariendal kan man være medlem uanset race, køn og i princippet religion. Det er dog meget vigtig at understrege at FDF er en kristen forening, der naturligvis respekterer andre trosretninger, men der vil på ingen måde blive taget hensyn i forbindelse med forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus og aktiviteter på klassemøder, ture og lejre.

Til klassemøder og på lejre og ture, respekteres naturligvis den enkeltes fravalg af bestemte typer fødevarer, men der tilbereds ikke speciel kost, medmindre det er lægeligt dokumenteret. På ture og lejre vil udbudet af mad til hvert måltid dog være så varieret at alle kan være med, medmindre at man er meget kræsen.